Bộ giáo trình nổi tiếng mimikara N2 hay nhất trọng tâm là phần từ vựng kanji, có file kèm theo, cung cấp đầy đủ kiến thức từ vựng ngữ pháp nghe hiểu kèm giải thích hiệu quả nhất

Học tiếng nhật n2 với giáo trình ngữ pháp mimikara n2, 

Học từ vựng mimikara n2, giáo trình từ vựng goi mimikara n2 thường được sử dụng trong bộ giáo trình luyện thi