Updating..... Mondai 1 N1 12-2023

Question to click link
Link test N1 12/2023
Full question N1 12/2023
Luyện đề N1 các năm tại đây Đáp án tham khảo jlpt n1 12 2023
Luyện giải đề N1
Đề thi N1 12/2023
Cấu trúc đề thi N1

文字語彙N1

Mondai 1

1 2 3 4 5 6
 2  2  1  3  4  1

Mondai 2

7 8 9 10 11 12 13
 3  1  2  3  1  4  4

Mondai 3

14 15 16 17 18 19
 3  2  4  1  2  3

Mondai 4

20 21 22 23 24 25
 4  2  4  2  1  1

Đáp án ngữ pháp 文法 N1

Mondai 5

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 1  3  3  2  4  2  1  2  3  4

Mondai 6

36 37 38 39 40
 2  3  1  3  4

Mondai 7

41 42 43 44
 4  3  1  2

Đáp án đọc hiểu 読解N1

Mondai 8

45 46 47 48
 2  4  1  2

Mondai 9

49 50 51 52 53
 2  1  1  2  1
54 55 56    
 2  3  1    

Mondai 10

57 58 59
 3  4  3

Mondai 11

60 61
 1  3

Mondai 12

62 63 64
 4  4  3

Mondai 13

65 66
 4  3


Đáp án nghe hiểu 聴解N1

Mondai 1

1 2 3 4 5
 3  3  1  3  4

Mondai 2

1 2 3 4 5
 4  3  2  3  1  

Mondai 3

1 2 3 4 5
 1  3  3  4  2

Mondai 4

1 2 3 4 5 6 7
 2  3  1  3  3  1  2
8 9 10 11      
 1  1  2  2      

Mondai 5

1 2(1/2)
 3  1/3
Sửa lần cuối: Chủ Nhật, 3 tháng 12 2023, 4:36 PM