Updating....

Full answer (đáp án)

Luyện giải đề thi jlpt N4
Luyện giải đề N4 các năm tại đây
Cấu trúc đề thi N4
Đáp án tham khảo jlpt n4 12 2023

Đáp án N4 Từ Vựng

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
                     
問題2 10 11 12 13 14 15        
                     
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
                     
問題4 26 27 28 29 30          
                     
問題5 31 32 33 34 35          
           

Đáp án N4 Ngữ Pháp

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                               
問題2 16 17 18 19 20                    
                               
問題3 21 22 23 24 25                    
                               

Đáp án N4 Đọc Hiểu

問題4 26 27 28 29
         
問題5 30 31 32  
         
問題6 33 34    
       

Đáp án N4 Nghe Hiểu

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
                 
問題2 1 2 3 4 5 6 7  
                 
問題3 1 2 3 4 5      
                 
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Sửa lần cuối: Thứ Bảy, 2 tháng 12 2023, 7:12 PM