Mục điểm Khối Điểm Khoảng Phần trăm Phản hồi Contribution to course total
Đề thi nat test N4
- - 0–44 -   -
- - 0–25 -   -
- - 0–94 -   -
- - 0–75 -   -
- - 0–46 -   -
- - 0–65 -   -
- - 0–65 -   -
- - 0–65 -   -
- - 0–63 -   -
- - 0–63 -   -
Tổng điểm
GộpTổng khóa học
- - 0–605 -   -