Cách học và luyện thi kanji


Mỗi bài học bao gồm 40 chữ, có phần học flash card và bài kiểm tra,.
Để làm kiểm tra các bạn gõ đáp án là âm hán việt(có dấu, hoặc không dấu)
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
No entries found in this section