(Thời gian thi) Tiêu đề Số câu Điểm/câu Mục tiêu
言語知識(30分) 文字・語彙 1 漢字読み 8 1 Cách đọc những từ được viết bằng Hán tự.
2 表記 6 1 Những từ được viết bằng Hiragana sẽ được viết sang Hán tự hoặc Katakana như thế nào, phù hợp với ý nghĩa của câu.
3 文脈規定 11 1 Tùy theo mạch văn tìm những từ được quy định phù hợp về mặt ngữ nghĩa là từ nào.
4 言い換え類義 5 1 Tìm những cách diễn đạt, những từ gần nghĩa với các từ đã cho.
5 用法 5 1 Biết được từ đó sử dụng như thế nào trong các câu được đưa ra.
言語知識・読解(70分) 文法 1 文の文法1(文法形式の判断) 13 1 Có thể phán đoán được hình thức ngữ pháp nào phù hợp với nội dung câu văn.
2 文の文法2(文の組み立て) 5 1 Có thể tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa và đúng cú pháp.
3 文章の文法 5 1 Có thể phán đoán được câu nào phù hợp với dòng chảy của đoạn văn.
読解 4 内容理解 4 3 Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng 150 ~ 200 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích, chỉ thị.. với nội dụng có liên quan đến công việc và cuộc sống.
(短文)
5 内容理解(中文) 6 4 Đọc nội dung của một văn bản khoảng 350 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích hoặc tự luận... Biết được các từ khóa, các mối quan hệ nhân quả…
6 内容理解(長文) 4 4 Đọc nội dung của một văn bản khoảng 550 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích, thư từ hoặc tự luận... Biết cách khái quát, nắm được hướng triển khai của các lí luận.
7 情報検索 2 4 Có thể tìm ra những thông tin cần thiết trong các bản quảng cáo, tờ rơi… có khoảng 600 chữ Hán tự cơ bản.
聴解(40分) 1 課題理解 6 3 Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại. ( Nghe và nắm bắt những thông tin cần thiết, giải quyết những chủ đề mang tính cụ thể và có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là cái gì. )
2 ポイント理解 6 2 Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại. ( Phải nghe cái đã được chỉ thị từ trước, có khả năng nghe và lược ra những điểm chính)
3 概要理解 3 3 Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại.(Từ đoạn hội thoại có thể hiểu được chủ trương, ý đồ của người nói)
4 発話表現 4 3 Vừa nhìn hình vừa nghe giải thích tình huống để chọn lựa câu thoại thích hợp.
5 即時応答 9 1 Nghe câu thoại ngắn chẳng hạn như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp.

Các thông tin khác:

Điểm 文字・語彙・文法 Tối đa:60 điểm Điểm liệt: 19 điểm
Điểm 読解 Tối đa: 60 điểm Điểm liệt: 19 điểm
Điểm 聴解 Tối đa: 60 điểm
Điểm liệt: 19 điểm
Điểm đậu: 95 điểm

* Chú ý:

Điểm phần 1 từ vựng và ngữ pháp tổng cộng 58 điểm. Cách tính sang điểm điều chỉnh =(điểm đã thi chia 58) * 60Sửa lần cuối: Thứ Tư, 13 tháng 7 2022, 8:30 AM