Updating....
Question Click to link

Full question(Câu hỏi)

Luyện giải đề N3 các năm tại đây
Luyện giải đề N3
Cấu trúc đề thi N3Đáp án tham khảo jlpt n3 12 2023

Đáp án từ vựng kanji 文字語彙N3 

Mondai 1

1 2 3 4 5
3 2 2 1 4
6 7 8    
2 4 1    

Mondai 2, 3, 4, 5

9 10 11 12 13 14
3 3 4 1 2 3
15 16 17 18 19 20 21
1 4 2 4 2 2 3
22 23 24 25      
4 1 2 1      
26 27 28 29 30
3 2 1 1 4
31 32 33 34 35
4 1 4 2 1

Đáp án ngữ pháp 文法N3

1 2 3 4 5 6 7
4 3 2 3 1 2 1
8 9 10 11 12
4 3 2 4 3
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 4 2 3 3 1 4 3 1 2
Đáp án đọc hiểu 読解N3 

Mondai 4

23 24 25 26
3 3 1 1

Mondai 5

27 28 29 30 31 32
3 1 4 4 2 1

Mondai 6

33 34 35 36
2 4 4 2

Mondai 7

37 38
3 2

Đáp án nghe hiểu 聴解N3

Mondai 1

1 2 3 4 5 6
2 4 2 2 1 2

Mondai 2

1 2 3 4 5 6
1 2 2 3 3 4

Mondai 3

1 2 3
2 4 2

Mondai 4

 

1 2 3 4
2 3 1 3

 

Mondai 5

1 2 3 4 5
1 1 3 3 2
6 7 8 9  
2 3 2 1  
Sửa lần cuối: Chủ Nhật, 3 tháng 12 2023, 6:15 PM